۲۰۰۸/۹/
۲۵
دهلی جدید

پیام دکتور فتانه نجیب الله و فامیل دکتور نجیب الله شهید

 

    ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ع که با پنجم میزان ۱۳۸۷ش مصادف است با تاریخ دوازدهمین سالگرد شهادت شهید دکتور نجیب الله  رئيس جمهور پیشین ج.ا و برادرش شهید احمدزی میباشد. همۀ ما طی مدت فوق وقعیت عدم حضور فزیکی ایشان را ذهناً پذیرفتیم ولی برای چند ساعتی هم نتوانستیم حضور معنویت بزرگ، شخصیت والا و مردم دوست شان را با خود نداشته باشیم. در هر مورد و رویداد خورد و بزرگ کشور ما، منطقه و جهان شخصیت ایشان با طرز تحلیل، استدال و استباط منطقی و بهم پیوسته از حوادث، نتیجه گیری و اتخاذ تصمیم جسورانۀ شان در اذهان ما زنده میگردد و ذهن بطور آگاهانه سلسلۀ سوال و جواب را در مورد اینکه اگر داکتر صاحب شهید حیات میداشتند، در مورد وضع موجود یا رویداد مشخص ملی و منطقوی چه برداشت میداشتند و یا چه تصمیم اتخاذ مینمودند و غیره آغاز می نماید. همچنین با مرور یک سلسله نوشته ها و نشریه های افغانی و خارجی که به ارتباط سیاست مصالحۀ ملی، شخصیت و سیاست داکتر صاحب نجیب الله شهید از جانب طرفداران و مخالفین برشتۀ تحریر آمده است و ما به آن دسترس یافته ایم، چنین سوالها بتکرار مکرر در ذهن عرض اندام مینماید. از جمله اینکه:

      چرا اولین پلان پنج فقره یی ملل متحد سبوتاژ گردید؟

      چرا داکتر صاحب نجیب الله و برادرش را شهید نمودند؟

و...

طی دوازده سال گذشته ملل متحد، دول مختلف، احزاب سیاسی، شخصیت های شناخته شده و نویسندگان در رابطه به این (چرا ها ؟) دهها پاسخ ارائه داشته اند و حتی مخالفین خواستند از شهادت بزرگ داکتر صاحب نجیب الله شهید در جهت برأت خویش استفاده نمایند و یا آنرا نتیجۀ انتقام این یا آن کشور، سازمان و گروپیکه با سیاست و موضعگیری ملی داکتر صاحب شهید مخالفت داشتند، پاسخ بدهند. ولی حوادث دهۀ اخیر قرن بیستم بخصوص رویداد های خونبار کشور ما نشان داد که هدف شهادت داکتر صاحب نجیب الله شهید، گرفتن انتقام از مردم غیور افغان بود؛ تا با سبوتاژ اولین پلان پنج فقره يی ملل متحد و بعداً شهادت داکتر صاحب نجیب الله خلای سیاسی پیش بینی شدۀ ایشان که همه ملت و ملل متحد را از آن آگاه ساخته بودند، بوجود آورده شود، جنگ های خانمانسوز کوچه بکوچه در شهرها و ولایات افغانستان با تزریق سُمِ تنگ نظرانۀ نژادی، لسانی، سمتی، مذهبی، گروهی و... در اذهان گردانندگان جنگ های متذکره با داشتن وحشتزاترین طروق امحاء و نسل کشی رسانیده شود و به مخروبه سازی شهرها و کشور بانجامد. و در نتیجه ملت افغانستان را از رهبری واحد محروم سازند تا هر آنکس و کشوریکه منافع خویش را در بی ثباتی افغانستان تصور مینمودند، به اهداف بعدی خود نزدیک شوند.

ادعاهای چون منحل نمودند اردوی یکصدوبیست سالۀ افغانستان وغیره موئد آنست.

  طی شانزده سال گذشته (بعد از سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان در اپریل ۱۹۹۲) ما شاهد جریانات پیچیده و بغرنج سیاسی نظامی بوده ایم که نسخه های متنوع غرض حل مسائل افغانستان پیش کشیده شد و به آزمایش گرفتند. ولی حقایق نشان داد که یگانه الترناتیف و راه بیرون رفت از وضع دشوار متذکره باید در همان سیاست ستراتژیک ملی انتخاب شدۀ حزب وطن و رهبر شهید آن داکتر صاحب نجیب الله جستجو گردد.

  با آنکه برخی از فکتور های مسائل افغانستان کاملاً تغیر نموده است، بخصوص حضور قوای ۳۸ کشور پیشرفتۀ جهان و سرازیر شدن میلیارد ها دالر کمک جهانی را میتوان در بخش و بعُد فکتور خارجی مسئله جداً محاسبه نمود. ولی در بخش یا بعُد داخلی مسائل که متعلق به تفاهم و مساعی مشترک افغانها و بخصوص احزاب، سازمانها، شخصیت های سیاسی، اجتماعی و روحانی افغانستان است نمیتوان اهمیت و عمدگی پیشنهادات، طرحها و در مجموع اصول سازندۀ سیاست ستراتژیک مصالحۀ ملی را نفی نمود. در هر بخشی که اصول مطروحۀ سیاست متذکره نادیده گرفته شده است، اقدامات بعمل آمده نتایج مؤثر نداشته است.

  ما فامیل داکتر صاحب شهید چنین می پنداریم که عدم حضور فزیکی ایشان نه تنها منحیث رهبر حزب خویش برای رفقاء، همرزمان و دوستانش ضایعۀ بزرگ و تلافی نشدنی است بلکه بمثابۀ رئیس جمهوری که همه مساعی و زندگی خویش را بخاطر تأمین صلح و اعمار مجدد افغانستان قربان نمودند، برای ما و همه افغانهای سالم اندیش دردناک میباشد. ولی سیاست مردمی، شخصیت ماندگار تاریخ و میراث معنوی گرانبهای ایشان در هر لحظه ما را به گرامیداشت چنین شهادت بزرگی که بخاطر تأمین صلح برای مردم مسلمان و متدین افغان و وطن آزادۀ ما بجا گذاشتند، رهنمون می گردد.

  ما معتقدیم که:            كُلُ مَن عَلَيهاَ فَان   

   هرچه روی زمین است فنا میشود (سورۀ مبارکۀ الرحمن)

ولی تاریخ، رهبران ملت ها را از آنچه برای نوع بشر و مردم خود انجام داده اند، بحافظۀ خود ثبت مینماید. طبق داکتر صاحب شهید:

   تاریخ خود ثابت خواهد کرد که کی برای افغانستان چی کرد؟

   ما از همه اعضای حزب وطن و طرفداران سیاست وطنی مصالحۀ ملی که در تاریخ کشور ما با نام و شهادت داکتر صاحب نجیب الله شهید عجین گردیده است آرزومندیم که همه مساعی خود را متحدانه غرض تأمین صلح، دموکراسی، ایجاد جامعۀ مدنی، ترقی و سعادت مردم ما بکار برند. این بزرگترین خدمت به مردم وطن و آرمانهای سترگ رهبر شهید ما خواهد بود.

    خداوند (ج) روح ایشان را با ارواح همه شهدای وطن ما شاد داشته باشد.

    آرزوها و ایدیالهای وطندوستانۀ شان برآورده باد.

آمین یا ربالعالمین
 

داکتر فتانه نجیب و فامیل شهید دکتور نجیب الله

 
 

>>>