نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

 

پیام

بمناسبت سیزدهمین سالروز شهادت دوکتور نجیب الله
ریس جمهور سابق افغانستان و ریس حزب وطن

رفقا و هموطنان عزیز!

سیزده سال قبل در سحرگاه روز 5 میزان 1375 مصادف به 27 سپتمبر1996، گروه سیاه، آدم کش و عقبگرا تحت نام طالبان وارد شهر کابل گردیدند ودر اولین فرست رفیق داکترنجیب الله و برادرش رفیق احمدزی را از دفتر ملل متحد درکابل بیرون کشیده و مغایر با تمامی موازین حقوقی و قوانین ملی، بین المللی و سنن پسندیده افغانی،  بسیار بیرحمانه به شهادت رسانیدند.

داکترنجیب الله که جزسعادت مردم و شگوفانی افغانستان ارزوی دیگری نداشت، بحیث یکی از فرزندان صدیق، شجاع ودلاور حزب وطن سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان، تحقق اهداف مشی مصالحه ملی، تامین صلح، اشتی ملی وقطع جنگ را ارزوهای والای خود میدانست و بارها گفته بود که برای تحقق این ارمان حاضر است مقام چه که جان را نیز فدای وطن بسازد.

ما اعضای حزب وطن سابق ح.د.خ.ا در حالیکه تاثرات عمیق خودرا بمناسبت سیزده سالگی شهادت آن ابر مرد تاریخ سیاسی افغانستان ابراز میداریم، یکبار دیگر خواهان شناسایی و محاکمه عاملین این قتل هستیم.

از دیدگاه کمیسیون مؤقت تفاهم و وحدت اعضای سابق حزب وطن ( ح د.خ.ا) در شهرهامبورگ، بهترین یاد بود ازخاطرات شهید داکترنجیب الله وسایر شهدا،  مبارزه پیگیر برای تحقق ارزوها و ارمانهای این اسطوره تاریخ است،  که تنها با وحدت و یکپارچه گی تمامی احزاب، سازمانها و حلقات ایجاد شده ازبدنه حزب وطن سابق ح.د.خ.ا ممکن میگردد.

یاد شهید داکتر نجیب الله و شهید احمدزی گرامی وارواح پاک شان شاد.

شفیع صدیقی

سخنگوی کمیسیون مؤقت تفاهم ووحدت اعضای سابق
حزب وطن ( ح.د.خ.ا) در شهر هامبورگ المان

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525