نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

 

د خدای(ج) بښلي او وياړلي شهيد داکترصاحب نجيب الله د ملي روغي جوړي دتيوري نړيوال مبتکر د شهادت د دولسم تلين په ياد اوغم کې .

عبدالسلام اندړ

 پردېسي اوښکې

 

بيامي سترګوکي ولاړي پيره داري اوښکې

ځي ګـرېـوان ته ننواتـي ګنهکاري اوښکې

 

روح دي رالـېـږه داوښکو جـنـازې تېـرېـږي

تړ مې تړمې سپني سپني اوهم سر ې تېرېږي

ستــالــه کلـي ښـاره اولــه کــوڅـې تـېـرېــږي

د چــادلاســـه زماشـهيــدي خــواري اوښکي

ځي ګـرېــوان ته نـنواتـي ګـنهکاري اوښکي

 

کلــه ميـــنه محبت،يااميــد ونـــــه پا لـــــي

له فراق سره په جنګ پردېسه زړونه پالـي

دشـهـيـد د ارمـانـو مـړاوې ګلـونـــه پـالـي

بهېږي ستاپــه يـاد،رڼې آبشاري او ښکې

ځي ګـرېـوان ته ننواتي ګنهکاري اوښکې

 

ستادسـولې ارمانو پوره کېدوپه تمـــــــه

ستا مـزار ته په تلو اردرسېد و په تمــــــه

ستادجوړې په آسمان دځلېدو په تمـــــــه

شوې څپې لکه دبحرښې شانداري اوښکې

ځـي ګرېـــوان تــه ننواتي ګنهکاري اوښکې

 

دغــمــو نــوتـسـلـي پــه بـهـېـدوکــي کـوي

خپل جانان ته انتظار په رغړېـدو کې کوي

غم دی،غم تــربڼولانـدي څڅېد وکي کـو ي

کلـه ښکاره کلـه پټي شــرمساري او ښـکې

ځـي ګرېـوان تـه ننــواتي ګنهکاري اوښکې

 

چي پټي پټي ترلېمو لانـددي له شـرمه سي

بيا بـه ښکاره پـه آننګو بانـدي لـه ننګه سي

کـه ماتـي مـاتـې لــه بــڼــوسـره د بــز مـه سي

دشهيدجانان په غم کې وفاداري اوښکې

ځي ګــرېـــوان ته نـنـواتي ګنهکاري اوښکې

 

تـرسنګساره باړخوګا نوتـــه موجونه وهي

پـه تـلـوار ددارحـلقـې تـه بـه ټــوپــونه وهي

پــه قــبــــرودشـهـيــدانــوطـــوافـــو نـه و هي

په ځوانۍ کي ځوانيمرګې دي سنګساري اوښکې

ځـي ګـرېـوان ته نـنـواتي ګنهکاري اوښکې

 

شهيدداغونه،په زړو کې  ولــو لې راو لــي

دجــلاد،قـاتـل پـه کــوربــه زلــزلــې راو لـــي

نــورې نـورې پـه قـهـرڅـپـې څـپـې راو لـــي

په شلېدلوګرېوانوکې ځي سالاري او ښکې

ځي ګـرېـوان تـه نـنـواتي ګنهکاري اوښکې

 

هـم بـه بـې رحـمــه تـــوفـانــونـــه جــوړکـــړي

هم بـه يـوځاي شي سره رودونـــه جو ړکــړي

خامخابه ستا قاتل ته دوذخونــــه جوړکـړي

په قهرچې خشميږي دي حــقــداري اوښکي

ځـي ګرېـوان تـه نـنـواتي ګنهکاري اوښکي

 

بيابه لوېدلي هغه ټيټي شملې پورته کړي

له زړوڅه به دميني ميني ګيلې پورته کړي

د شريرله مخه، به توري پرد ې پو رته کــړي

لاسو لګوکې دي يتيمي تو به ګاري اوښکې

ځـي ګـرېـوان ته نـنـواتي ګنهکاري اوښکې

 

که داوښکو فوارې له ګرېوانوپورته شو ې

درشوتـــو جـنازې لـــه اداروپـــورتــه شـوې

تعصوبونومعامېلې که له قومو پورته شوې

نوبه بياجنت تـه درومي کامګاري او ښـکې

ځـي ګـرېـوان تـه نـنـواتـي ګنهکاري اوښکې

 

شهيده!دار ته،دګلوسرې غونچې دروړمه

ستاشهيدشهيد مزار تـه به جنډې دروړمه

ولي در بـارتـه د ي رڼــابـلي ډېــو ې دروړمه

په شهيدشهيدګرېوان کې ناقراري اوښکې

ځـي ګـرېـوان تـه نـنـواتي ګنهکاري اوښکې

 

که د کلي په کوڅوکې خوشالي جوړه شــي

که موبياپه مېنه مېنه ورور ولي جو ړه شـي

دنيمګړي ژوندنبضوکې به ځواني جو ړه شي

د دوزخ لـه عـذابـونـو دي بېــزاري اوښــکـې

ځي ګـرېـوان ته نـنـواتي ګــنهکاري اوښکې

 

سـردي راپـورتـه کـړه ستـرګـي دي وغـړوه

دغـه داوښکو جـنازې خـو لېــږڅـه وځنــډوه

دخپل رحمت پـه اوږويـې لېږڅـه وځنګـو ه

ډېري  ډېري ځورېـدلي بې غمخواري اوښکې

ځي ګرېـوان تـه نـنواتـي ګنهکاري اوښکې

 

لويه خـدايـه تـوفـان او که زمان يې تـو يـوي

يــودبــل مسلـمين اومـسلـمـان يـې تـويـوي

پردي ملامت نه دي خپل افغان يې تـو يـوي

سپيني مـرغـلــري زرني زرنيګاری اوښکې

ځـي ګـرېـوان ته ننواتي ګنهکاري اوښکې

 

دلته ستا د ارمـانـو،هــلته مي ديـار او ښکــې

پـورتـه ځړېــدلي بـڼـوکـې مـي پـه دار اوښکې

نن له دردوسره  مي يـو ځـای د دلـدار اوښکې

مستي مستي د ي ځنګېږي ښې خماري اوښکې

ځي ګـــرېـــوان تـــه نــنـواتـي ګنهکاري اوښکې

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525