نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

 

پیام کمیته تشکلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در فدراسیون روسیه

هموطنان گرامی هم رزمان ودلیرمردان ارجمند!

درست ۱۳ سال قبلا زامروزحادثه هولناک شهادت ذعیم ملی افغانستان دوکتورنجیب الله وبرادرشان احمدزی توسط عناصروابسته به نیروهای هریمن وبه اشتراک فعال دشمنان خارجی وطن به وقوع پیوست واخری امیدمردم باشهامت مارادرامراعاده صلح وشگوفایئ کشورشان به خواب وخیال مبدل ساختند.

درطی این مدت زمان  هموطنان درک نمودند، طوریکه شهید داکترنجیب الله می گفت: " بلاخره  کی ها به خاطروطن چه کرده اند". 

حوادث17 سال اخیرارقتل  وقتال مردم بیگناه افشاروحومه شهرکابل توسط تنظیم های جهادی واتحادیه شمال،همچنان وقتل عام مردم بیگناه مادرهلمند ومناطق دیگرکشورتوسط بمباردمان های نیروهای امریکایئ نشان میدهد،که مخالفین ملی وبین المللی سیاست مصالحه ملی چه ارمغانی  باخودبرای مردم کشورتحفه اوردند.

انانیکه درنتیجه کوتای عجولانه شان درحمل سال۱۳۷۱، تحقق پلان ملل متحد رامانع شدند وزمینه های اساسی شهادت دکتورنجیب الله واشغال دوباره افغانستان راتوسط نیروهای خارجی فراهم نمودند،به اثبات رساندند،که انها واقعآعاملین اساسی تمام بدبختی های کنونی جامعه ما میباشد.

مردم  شرافت مند افغانستان درچنین اوضاع،که همه ارزشهای والای تاریخی،فرهنگی،ملی واقتصادی رادرتشنج وبحران   جنگ درحال نابودی میبیند، وهم ازجانب دیگر، که مسله استقلال ملی وتمامیت ارضی افغانستان درمخاطره جدی قرارگرفته،ازهمه بیشتربه نیازمندی های کشوردرسطح ملی وبین المللی درامرتحقق واعاده دوباره سیاست مصالحه واشتی ملی درابعادجدید ووسیع ان پی برده،ازما روشنفکران واعضای حزب وطن تشکل وبسیج هرچه بهترو وسیعتری راانتظاردارند، تا باشد،درنتیجه تحقق وعملی ساختن پروگرام مصالحه ملی، بااشتراک تمام نیروهای ملی ودیموکراتیک  افغانستان درچنان احوالی،که اگرکشوربامخاطره خلای قدرت،که به شکل نسبی درموجودیت نیروهای خارجی وحکومت دست نشانده،توسط  انان وجود دارد مواجه نشود.  توانای ان راداشته باشد،تا درامرتامین وحفظ صلح،امنیت وقانونیت درکشوردرصورت عدم موجودیت قوتهای خارجی مبارزه نمایند واجازه داده نشود، تاحوادث سال ۱۳۷۱ وبعد ان درکشورما تکرارنگردد.

برمااعضای سابق حزب وطن  چه درداخل ویا د رخارج کشوردین ملی ووطن پرست انهاست،که تاسیزدههمین سالگرد شهادت رهبرمحبوب افغانستان راآغازفعالیت های موثرخویش درامراعاده دوباره حزب وتشکیل وتدویرکنگره حزب وطن بسیج ساحته به ارمانهای میلیونی مردم کشورخویش لبیک بگویم.

درود به روان پاک شهید داکترنجیب الله

قهرمان ملی وعلم بردار راه مصالحه واشتی ملی

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525