نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

رزاق (رحی)

اهدا به روح منور نجیب الله شهید 

 

ارامگاه سبز کدام عاشقی بگو

کز شاخه های سبز درخت مجاورت

نظرانه های دیدۀ من می چکد هنوز

آغوش بیستون کدامین نجابتی

کز چشمه های روشنی بیکران تو

پیغام گرم سینۀ من می رسد هنوز

شمشاد با وقار کدام جنگلی بگو

کز قامت عزیز بخون خفتۀ تو باز

طرح نسیم ریشۀ من می وزد هنوز

برق کدام خلوت اندیشه یی بگو

کینگونه نور خاطره های عزیز تو

در انکسار شیشۀ من می خزد هنوز

شاخ شکسته بار کدامین صنوبری

کین گونه یاد قامت والای خاطرت

سر از غبار بیشۀ من می زند هنوز

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525