نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

 

بسم الله الرحمن الرحیم

شهر مزار شریف ۲ میزان ۱۳۸۸

پیام واحد انسجامی فابرکات کود برق مزار شریف تشکیلات موقت حزب وطن به مناسبت سیزدهمین سالگرد شهادت داکتر نجیب الله جمهور اسبق افغانستان و رهبر حزب وطن

رفقا !

بدین وسیله عمیق ترین مراتب تاثرات و تسلیت رزمندگان واحد انسجامی فابریکات کودبرق مزارشریف ، تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن را به مناسبت سیزدهمین سالروز شهادت ابر مرد تاریخ ، فرزند صدیق و جسور وطن ، شهید داکتر نجیب الله بخانواده محترم شان ، اعضای حزب وطن و مردم صلح خواه افغانستان ابراز داشته و به این وسیله وفاداری خود ها را در راه تحقق آرمان های والای این قهرمان ملی وطن تجدید مینمایم.  

تشکیلات موقت واحد انسجامی فابریکات کود برق مزار شریف

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525