نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

لمر

افغانستان

ګران نجیب ته !

مړ خو نه یی چی میړانه دی یادیږي

د تاریخ پاڼی په تا باندی نازیږي

ای دسولی ستر اتله بختور  یی

د و‌طن تاریخ په تا باندی ویاړیږي

تا د سر په بیه خپل وطن ساتلو

په کفن دی د وطن نوم لیدل کیږي

یوځل سر دی کړه راپورته ویی ګوره

له تا وروسته په وطن څه لوبی کیږي

دمیرویس، احمد، امان دفخرتاجه

ګران وطن دی په سرو وینو کی لمبیږي

وړاندوینی انګیرنی دی اوس ګورو

حقیقت دزمانی تری څرګندیږي

ته چی لاړی اوس له تانه وروسته دلته

ستا ارمان کی هر افغان زموږ  ژړیږي

دمهلن سیمه دی ټوله کړه روښانه

په مزار  باندی دی شمعی چی بلیږي

 

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525