نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

 
حبیبی
لندن
 

اسطوره که نام او، شهامت او و افتخارات او در دل تاریخ جاویدان است

توای غم دل، از دل تنگم، کجا توانی رفت ؟
بیا که صاحب این خانه یی، نـــه مهمانــــی

گلوها بسیار بغضین و نفسها در سینه ها به سنگینی راه برای بیرون شدن از قفسه اش می سراغید، تن تک تک از اعضای ح د خ ا و مردم که به تغیر به اینده، برای تامین عدالت ، بویژه در رهایی از چنگال دژخمیان پادو و لشکر سیاه پوشان که خرد و عقل وجدانشان را یکسره در پای دشمنان افغانستان، به لیلام گذاشته بودند، می اندیشیدند،نحیف و بی رمق، به نظر میرسید.

شهر کابل نه افغانستان ماتمزده بود، انگار که حادثه عظیمی هولناک، چشمان ماتمزده و نگران مردم را به حوادث پیرامون، به ژرف کشیده و با دلواپسی منتظر رخداد ها ووقایع دلخراش اند، زبانها الکن و حواس ها متشتت و بی تحسس شده بودند

درست در سیزده سال قبل دشمنان سعادت و خوشبختی مردم افغانستان یکی از بهترین و نخبه ترین فرزند این وطن را با تمام ارزوها و ارمانهای انسانی برای انسان خسته و تکیده افغانستان بویژه برای اقشار تهی دست جامعه را بیرهمانه، ظالمانه و ناجوانمردانه به چوبه دار بردند.وصدای رسا و با طنین اورا برای همیش خفه کردند.

 

مرده انست که نامش به نیکویی نبرند

دکتر نجیب الله، به تنها نمرده بلکه به شهادت تاریخ تا که انسان است و افغان است در مخیله هر انسان با وجدان و هر وطنپرست که برای انسان های رنجمند و فرودست جامعه مبارزه میکنند، زنده و جاوید است و باور بر اینست که اندیشه ها ارمانها، اعتقاد و باور ایشان تا دیر ها جولانگاه مطمینی در ازهان ما خواهد داشت.

نام او الگو ازادی، عدالت و برابری و تامین.وتساوی حقوق شهروندی را به الهام میدهد.

دکتر نجیب الله ستاره پردرخشش و چهره کرازماتیک و با طراز سیاسی است که درحوزه سیاست های چند دهه پسین کشور بمثابه الگو و نمونه خلاق و با درایت سالهای متوالی در مخیله و ازهان جامه مستولی خواهد ماند، چهره بود نستوه  و خستگی ناپزیزکه بیگمان در عقلانیت مردم و جامه عجین.و تاریخ این میراث بر بها و غنامند اورا تا ابد یدک خواهد کشید.

او برای رهایی انسان جامعه خویش از داربست های مخوف فکری، سیاسی، فرهنگی و ملی می اندیشید.

او رنج فقیر را با رعشه، تار و پود وجدان خویش به استدراک داشت او دریافتها و ادراک علمی خویش را از جامعه  چنین به تعریف داده بود.

    برای جامعه بکوشسیم که در ان بلای ویرانگیری بنام فقر و گرسنگی جا نداشته باشد  چون فقر افت یک شخص و یا یک طبقه نیست، بلکه افت همه جامعه است. رنج فقیر رنج یک انسان نه بلکه ویرانی یک جامعه است، فقر دشمن نظم و قانون است، فقر و و جهل مانند شبی تاریکی است که الزاما با مبارزه مستادام میتوان به سپیده بامدادی، پا گذاشت؛

    او برای تغیر می اندیشید، او را ایقان خارایین براین بود که با جزم ها و دگم های قالب شده در خارج از مرزهای کشور و یا تفاسیر  از قبل تعین شده، چه باید کردها و چه نباید کردها، بایست وداع کرد، که چنان کرد و خود برای تعمیل قد بر افراشت، اما دریغا که او و ارمانهای او در جامعه ناشناخته ماند؛

    او معتقد براین بود که جامعه از اثرشعار های نادرست حاکمیتهای قبل به انقطاب و بحران سکان داده شده و در ازا به استمالت، دلجویی و کنار امدنها نیاز دارد، مش مصالحه ملی درست برای انطباق اشتی ملی و نجات جامعه و ختم جنگ و برادر کشی به ابتکار ایشان برای جامعه از هم گسیخته افغانستان، مطرح گردیدو ده های دیگر گه درین مختصرفرصت برای اضاییه جزواره های وجود ندارد ؛

    پیش بینی های خردمندانه او مگر امروز در تمام بیغوله ها و فضای سیاسی کشورملمس نیست ؛

    ازکندام حادثه، از کدام سوژه. از کدامین تلخی و پلیدی بنوسم، از انانیکه در دست حوادث چون برگدرختان خزانی، بر کنده از تنه در زیر پای عابرین لگد مال و له شده اند؛

    یا از انهای بنوسم که سرنوشت شان به دست سپاهیان جهل و کدورت و رهبران پروژه های مرگ و یا انانیکه بر تافته از منافع مردم و یا تفنگداران که گو.یا در پیکر شان خونهای شان یخ بسته و ماشها در انگشتان یخ بسته و بی تحسس مرده مانند شان، رقم زده میشود؛

 

    چه کریهست که در فضای کشور جهل، دروغ وتزویر.معامله گری مستولی میشود ننگین تر از انکه یکعده مردان بروت تافته و ریش تراشیده زبونانه به دربار ارباب قدرت سر می اسایند و و ان تخت لرزان را به کتفان اهمال میکنند، کجاست ان شجاعت ملی .

 

چه ننگین که ملت در فقر میسوزد و جاهلین به  زر و سیم می اندیشند .

این همان تلخی و زشتی های طبقات حاکم کنونی است که شهید دکتر نجیب لله، پیش بین شده بود.

درود بر روان پاک او

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525