نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

 

بمناسبت سیزدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله
سابق رییس جمهور افغانستان و ر
ئیس حزب وطن

 

پیام اعضای شورای تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن
در جمهوری فدرالی المان

۲۷\۰۹\۲۰۰۹

رفقا، دوستان، اعضای محترم خانواده شهید دکتور نجیب الله!

سیزده سال است که مردم ما، در نبود یک انسان والا، شرافتمند، یک خدمتگار واقعی، یک رهبر جسور و یک بزرگمرد تاریخ معاصر افغانستان در ماتم نشسته اند.

این ماتم به اندازۀ رنج توده های ملیونی کشور ما بزرگ است که از سی سال قبل شروع شده و هنوز که هنوز است امیدی برای پایان این غم و درد بزرگ وجود ندارد.

دشمنان که مرگ د کتور نجیب الله را پایان کار می پندا شتند، امروز با مایوسیت می بینند که نجیب الله با مرگ خود بار دیگر تولد شده و بحیث یکی از والا ترین رهبران، در تاریخ معاصر کشور ما در قلب هر خانوادۀ افغان زندگی میکند.

دکتور نجیب الله میگفت: برای هریک ما موجود یت فیزیکی به هر قیمتی که باشد، مطرح بحث نیست. برای ما موجودیت در تاریخ، در معنی ودر جلایش اندیشه ها ودر انجام تعهدات ملی و بین المللی که برای مردم کشور و جهان ارایه داشته ایم مطرح خواهد.

خطاب ما به رفقای ما، به اعضای حزب وطن درین روز تاریخی این است افتخار ما و بزرگترین افتخار ما این است که سزاوار داشتن چنین رهبر بزرگ و محبوب القلوب توده های مردم میهن، بوده ایم.

پس رفقا،

با سر بلند و با غرور افغانی در میان مردم برویم و همه امکانات خود را بخاطر انسجام اعضای حزب وطن انجام داده زمینه را برای احیای و یا ایجاد یک حزب سراسری نیرومند مساعد سازیم.

نباید فراموش کرد که رفتن در این راه مشکلات معیین خود را دارد ولی مطمین باشید رهبر شهید تان با کار نامه های ماندگار خود چنان در قلب توده ها جا دارد که راه ما به طرف مردم بی هیچ هزینه و بی دغدغه است.

رفتن درین راه فقط نیت پاک و صداقت و از خود گذری می خواهد و بس.

بار دیگر ابراز میداریم که ما شریک غم بزرگ خانوادۀ شهید دکتور نجیب الله، رفقا و دوستان و هوا دارانش هستیم.

 اعضای شورای تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن
در جمهوری فدرالی المان

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525