نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اعـلامـیـۀ
کمیتۀ اجرائیه تشکیلات مؤقتِ انسجام
اعضای حـــزب وطـن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کابل ـ افغانستان  مؤرخ : 2. 7. 1388

به مناسبت سیزدهمـین سـالروز شهادت دوکـتور
نجیب الله رئیس جمهورسابق افغانستان و رئیس
هـیئت اجــرائـیـۀ شــورای مـرکـزی حــزب وطـن

      مردم افغانستان و جهانیان باز هم در پنجم میزان سالجاری (۲۷ سپتامبر ۲۰۰۹  ع) روز فاجعه باری را بخاطر می آورند که سیزده سال قبل درست در ژرفنای سیاهی شب، شب سالاران سیاه اندیش، کابل ـ قلب افغانستان ـ را نشانه قرار داده، نظام ارتجاع طالبی را بنیاد گذاشتند.

در همین شب سیاه بود که طالب نما های اجیر، به تأسی از توطئه گستردۀ چند جانبه، بر حریم سازمان ملل در کابل تجاوز نموده، دوکتور نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان، رهبر و بنیاد گذار حزب وطن را با جبر و اکراه از حریم مذکور بیرون کشیده با خود بردند.

دوکتور نجیب الله رهبر سیاسی ـ عقیده تی اعضای حزب وطن  با گردن برافراشته و قامت چون کوهِ استوار در برابر شب سالاران سیاه اندیش ؛ جنرالان سیاهکار آی. اس. آی پاکستان و اجیران خود فروخته آنان، یکه و تنها ایستاد و با دفاع قهرمانانه از نوامیس ملی افغان زمین، خون پاکش را نذرانه مادر وطن نمود ه، حماسۀ شهادتش راجاودانه ثبت تاریخ افتخارات میهن  ساخته و اینک به استوره بی همتای ملی در تاریخ معاصر کشور مبدل گردیده اند. زیرا شهید دوکتور نجیب الله :

      با اخراج قشون سرخ به طرق سیاسی از کشور، رسالت تاریخی نجات ملی افغانستان را پیروز مندانه به انجام رسانیده و روز نجات ملی کشور را در تاریخ میهن جاودانه ثبت نموده اند.

       با طلایۀ ظفرمند دفاع مستقلانه از مادر وطن و با رهبری مدبرانۀ قوای مسلح پر افتخار جمهوری افغانستان در امر دفاع از جلال آباد، حماسه بی بدیل آفریده اند.  

      با ناکام ساختن توطئه شیطانی تبدیل افغانستان به کنفدراسیون پاکستان ، از تبدیل گردیدن مادر وطن ما به  ایالتی از پاکستان، جلوگیری نموده اند.

      با مردانه ایستادن در برابر دسیسۀ تجزیۀ افغانستان، از  بردن مادر وطن ما به قربانگاه ایجاد سپر دفاعی برای همسایه بزرگ شمالی، ممانعت نموده اند. 

       با گذشت داوطلبانۀ از قدرت به هدف مقدس ِ نجات مادر وطن از جنگ و تامین حق مشروع مردم ما بخاطر زیستن در صلح و آرامش، مثال منحصر به فرد تاریخی را ـ در حالیکه دیگران با شعار ارگ یا مرگ تا اکنون ایلا دادنیش نیستند ـ ارائه داده اند. و سرانجام؛

      با حماسۀ شهادت خود که یکه و تنها در برابر شب پرستان سیاه دل ـ این دشمنان صلح و ترقی کشور و سعادت مردم ما و اربابان خارجی شان ـ مردانه ایستاد و با گردن برافراشته تا ریختن آخرین قطرات خون پاک خویش،از نوامیس ملی دفاع نمودند.

دوکتور نجیب الله شهید با اتکا و پشتیبانی بیدریغ مردم افغانستان و چنین کارنامه های درخشان، راهش را بسوی ماندگاری در اوج تاریخ معاصر افغانستان و بسوی دلهای ملیونها انسان باز نموده اند.

اندیشه سیاسی دوکتور نجیب الله (اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی) بمثابه نخستین دستگاه فکری ـ سیاسی افغانی در تاریخ اندیشه های سیاسی افغانستان، هم از لحاظ خاستگاه و هم از لحاظ محتوا و اهداف خویش، اندیشۀ سیاسی عمیقاً ملی است. این دستگاه فکری ـ سیاسی که اکنون نیز  یگانه گنج اندیشه یی ـ سیاسی برای حل معضلات افغانی محسوب میگردد، صرف میتواند در عملکرد نیروی سیاسی مستقل ملی تجلا نماید. هیچ سیاست غیر ملی ؛ سیاست های توجیه به دفاع از منافع بیگانه  و بوسیلۀ عمال داخلی آنها، با پوشش های مخملی، نمیتواند سیاست مصالحۀ ملی باشد. باور ما اینست که تعمیل و تحقق سیاست مصالحۀ ملی به پشتوانۀ سیاسی نیروی آزموده شدۀ واقعاً مستقل ملی، رزمندۀ استوار راه صلح، ترقی، دموکراسی و عدالت اجتماعی نیاز و از چنین موضع به جلب تفاهمات جامعۀ جهانی ضرورت دارد. شهید دوکتور نجیب الله حزب وطن را در همدستی و همسویی با سایر نیروهای افغانی طرفدار صلح، ترقی، عدالت و دموکراسی متکای سیاسی و اردوی مستقل و واقعاً ملی را مدافع تحقق سیاست های مبتنی بر این اندیشه میدانست، که این نیروها می باید بمثابه عمده ترین عامل حفظ ثبات، نقش وطندوستانه شان را در زمینه ایفا نمایند. درست به همین ملحوظ دشمنان افغانستان با سازماندهی توطئه های کثیرالجوانب،این حزب و اردوی ملی را هدف قرارداه و از درون منفجر ساختند.

عدم موجودیت این بزرگترین نیروی های متشکل عامل ثبات، باعث فاجعۀ مکرر دایرۀ شیطانی گردید که تا اکنون ادامه دارد و علی الرغم حضور جامعۀ جهانی با سازوبرگ نظامی، قدرت اقتصادی و تبلیغاتی، اینک یک بار دیگر حرف از بحران دیگر و از دور باطل دیگر شیطانی در میان است. اکنون افغانستان نه تنها به میدان عملکرد تروریزم بین المللی و مافیای بین المللی مواد مخدر مبدل گردیده، بلکه مادر وطن عزیز ما به میدان زورازمایی اقطاب و سلیقه های مختلف موجود در جامعه جهانی نیز مبدل گردیده که هریک از آنان میخواهند افغانستان را در سلاخ خانه منافع خویش قربانی کنند.

مردم به ستوه آمده کشور ما در چنین وضع اسفناک با تبارز روز افزون احترام به شهید دوکتور نجیب الله، چشم امید به همرزمان او (اعضای حزب وطن) و سایر نیروهای واقعاً ملی، وطندوست، ترقیخواه و عدالت پسند، دوخته اند. 

کمیتۀ اجرائیۀ تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن  به تأسی از درک وضعیت حساس کنونی کشور و احساس عمیق مسوولیت در برابر تاریخ میهن، اینک در سیزدهمین سالگرد بزرگداشت حماسه شهادت رهبر سیاسی ـ عقیدتی خویش ( شهید دوکتور نجیب الله) و با تاکید مجدد به این توصیۀ رهبر شهید خویش؛ که گفته اند : ... من از رفقای حزبی خود هم، از سطح دولت نیز و از همه کسانیکه با ایشان نشست نموده ام، خواسته ام که بالای آن مسایلی که زخم است دست نزنید و نمک نپاشید، خیر است ولو اگر شما تحت اتهام قرار میگیرید، مردم افغانستان این را فراموش نمی کنند ، اعلام میدارد که :  

۱- به همرزمانیکه به آرمانها و رسالت تاریخی حزب وطن  وفادار مانده اند مراجعه نموده و از ایشان میطلبد که در کار انسجام مجدد اعضای حزب وطن در تشکیلات واحد وسرتاسری وطنی، فعالانه سهم بگیرند ؛ تا  همه همراه و همسنگ، با حقوق و مسولیتهای مساوی، بتوانیم بسوی مجمع عالی واحد حزب وطن  رفته، مجمع عالی مشروع و با کیفیت  حزب محبوب خویش را دایر نمائیم. این مجمع عالی کارنامه های حزب وطن را ـ اعتبار از سرطان 1369 ـ  مورد نقد واقعبینانه و علمی قرار خواهد داد، مرامنامه و اساسنامۀ جدید را با در نظرداشت اوضاع و احوال کنونی تصویب و رهبری جدید حزب را انتخاب خواهد کرد.

۲- به همزرمانیکه برای تحقق داعیه تشکل مجدد حزب واحد، فعالانه مبارزه مینمایند مراجعه نموده وخاطر نشان می سازد که حزب و نام آن، وسایلی اند برای دستیابی به آرمانها و اهداف مطروحه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. چون حزب وطن  با نام شهید دوکتور نجیب الله و کارنامه های دوران ذعامت ایشان بحیث رئیس جمهور افغانستان، پیوند ناگسستنی دارد و با چنین صفاتی در اذهان مردم ما نقش بسته است، میتواند بمثابه وسیلۀ نیک نام، جذاب، کارا و پرافتخار در امر دستیابی به آرمانهای مطروحه و انجام رسالت تاریخی ما نقش مؤثر ایفانماید. همچنان تشکل مجدد حزب واحد بدون بنیاد های اندیشوی صرف در شعار باقی میماند.اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی بمثابه دستگاه فکری ـ سیاسی عمیقاً ملی، اندیشه ئی است که راه خویشرا در اذهان و قلوب مردم افغانستان ودر مجامع سیاسی جهان با تبارز توانمندی برای حل معضلات کشوردر مرحلۀ کنونی، باز نموده و میتواند بمثابه بنیاد اندیشه یی برای تشکل مجدد اعضای حزب وطن در حزب واحد، نقش خویشرا  ایفا نماید.

۳-  به آنعده از احزاب، سازمانها، گروه ها، حلقات، محافل سیاسی، شخصیت های مستقل با اعتبار ملی و محلی، شخصیت های معزز فرهنگی و علمی ـ منجمله علمای دینی ـ که بخاطر صلح، ترقی، دموکراسی و عدالت مبارزه مینمایند، مراجعه نموده از ایشان میطلبد که با طرح و قبول برنامه واحد سیاسی مبتنی بر ارزشهای فوق و متوجه به اهداف و منافع ملی، در یک جبهه سیاسی سراسری ملی متحد گردیده، بخاطر نجات وطن از وضعیت کنونی  تشریک مساعی نمایند.

ما در آستانۀ گرامیداشت از سیزدهمین سالگرد حماسه شهادت دوکتور نجیب الله و با تأکید بر توصیه های ایشان در جهت  دست یابی به اهداف مطروحه فوق، بار دیگر ابلاغ میداریم که در زمینه با رعایت اصول :  ابراز اعتماد متقابل و صادقانه و ارزیابی واقعبینانه امکانات و خواستهای هریک از طرف های اتحاد [ وحدت ] و گذشتن از بخشی از خواسته های خود به نفع خواسته های مجموع عمل نموده و توقع  برخورد توأم به بصارت را از سایر جوانب نیز داریم.

*    جاوید باد خاطره تابناک شهید دوکتور نجیب الله !

*    به پیش در راه انسجام مجدد تمام اعضای حزب وطن  !

*    به پیش در راه تدویر مجمع عالی با کیفیت و مشروع حزب وطن !

*    به پیش در راه تاسیس جبهه سیاسی سراسری ملی متشکل از نیروهای ملی، ترقیخواه، دموکرات و عدالت پسند !

و من الله التوفیق

کمیته اجرائیه تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن

 

 

 

 

 

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525