نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

 

بمناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله سابق رییس جمهور ورییس حزب وطن

پیام تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در دنمارک

۲۸ سپتامبر ۲۰۰۹

اینک سیزده سال از آن روزی می گذرد که دکتور نجیب الله، این فرزند راستین مردم افغانستان، یکی از علمبرداران صلح و عدالت ؛ به جرم خدمت گذاری به مردم به اشاره محافل سیاهبین المللی بدست سیاه ترین عناصر تاریخ به شهادت رسید.  

بدون شک نام داکتر نجیب الله و کار نامه های ایشانبحیث رهبر کشور ؛خطوط زرین و ماندګار تاریخ معاصر کشور را تشکیل میدهد

شهید نجیب الله بمثابه رهبر سیاسی عقیدتی اعضای حزب وطن و زعیم ملی افغانستان برای اکثریت ملت افغانستان الګوی وطنپرستی، شهامت و شجاعت گردیدهاست

بدین مناسبت مراتب تسلیت خود را به مردم افغانستان، رفقا و هوا داران و اعضای. خانوادِۀشان تجدید می نماییم.

این روز اگر از یک طرف یاد آور آن است که یکی از والا ترین و شایسته ترین فرزندان افغان، بدست سیاه ترین حلقه های سیاه جهانی به شهادت رسیده؛ از جانب دیگر این روز، برای وطنپرستان و ادامه دهندگان راه دکتور نحیب الله، روز تجدید پیمان شان بخاطر خدمت به مردم وطن، مبارزه در راه صلح و آزادی از چنره ی جنگ خانمان سوز است.  

ما بخاطر تحقق آرمان های دکتور نحیب الله به پیش می رویم !

 

انجینرعبد العظیم راهی

مسوول تشکیلات موقت در دنمارک

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525