نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

 

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام
شورای تشکیلات مؤقتِ انسجام
اعضای حـــزب وطـن در بلژیک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتورپن - بلژیک  مؤرخ : 27/09/2009

به مناسبت یاد وبود از سیزدهمـین سـالروز شهادت دوکـتور
نجیب الله سابق رئیس جمهور افغانستان و

 رئیس حــزب وطـن

 

همرزمان عزیز!

سیزده سال قبل (۵ میزان ۱۳۷۵ مصادف به ۲۷ سپتمبر ۱۹۹۶) در پایان یک شب سیاه و تاریک که طلوع آفتابش ماتمزده و خجالتبار از آغاز یک روز سیاه تاریکتر از شب خبرمیداد، خفاشان شب پرست پس از چیره شدن بر فضای کابل با عجله بی نظیر خود را به محل اقامت سردار سربه داران و فاقله سالار شهدای افغان زمین رسانیده و او را باخود به ارگ نزد بادران پاکستانی خود بردند. پس از آنکه در حصول خواسته های ضد افغانی خویش به مقاومت شدید دوکتور نجیب الله مواجه شدند، آنگاه داکتر نجیب الله و برادرش احمدزی را بشهادت رسانیده و بدینتیرتیب سرافگندگی تاریخی در دنیا و عذاب عظیم در آخرت را شامل کارنامهای سیاه خود و باداران خود کردند.

بمجرد انتشار خبر شهادت دوکتور نجیب الله و برادر جوانش احمدزی شهر و فضای کابل به یک ماتم سرا تبدیل و به ندرت انسانی در کوچه و بازار دیده میشد. طوریکه سوگ کابلیان را حتی آدم بدبین و بدخواه نسبت به شهید دوکتور نجیب الله نیز دیده و لمس کرده می توانست.

بلی !

 مردم شریف شهر کابل حق داشتند سوگوار باشند، زیرا دوکتور نجیب الله شهید این مرد میدان وسیاست با چنان جرأت و مردانگی دست به اقدامی زده بود که تاریخ از جانب هیچ زمامداری نظیر آنرا ثبت نکرده است. وی به این عقیده بود که هرگاه برای کسب قدرت سیاسی شجاعت لازم است، مگر جهت کنار رفتن از قدرت شجاعت دو چندان ضروریست. وی در عمل نشان داد که بخاطر تامین منافع علیای ملی، وفاق ملی، برچیدن بساط جنگ و اعمار مجدد کشور در حالیکه امکانات و توان حفظ و ادامه قدرت را در اختیار داشت با شجاعت بی نظیر نه تنها کناره گیری خویش را از اریکه قدرت اعلام نمودند بلکه اندیشه نوین سیاسی را که خود بانی و اساسگذار آن بود، بحیث سیاست عملی و وسیله رسیدن به اهداف فوق در اختیار مردم، حزب وطن و سایر نیروهای وطنخواه و صلحدوست قرار دادند.

شایسته است که در این زمینه مطالبی را از یادداشت های شخصی یکی از اعضای تشکیلات خویش حیین سفر کاری اش به ولایات کشور در بحبوحهء اعلام مشی مصالحه ملی که شهید دوکتور نجیب الله خطاب به هیئت حزبی تذکر داده بودند، یادآوری نمائیم: سیاست مصالحه ملی کمپرمایز نبوده و صرفاً بمعنی آشتی و مصالحه بین طرف های درگیر جنگ نیست (آشتی بین طرفهای درگیر جنگ میتواند قدمی از مصالحه ملی باشد)  بلکه سیاستی است با ابعاد وسیع و متکی بر اندیشهء علمی و تنظیم شده، من با مطالعه عمیق تاریخ باستان و معاصر کشور و جهان، سنن و عنعنات پسندیده مردم، تاریخ و مبارزات اسلام، احکام الهی در قرآن مجید، با درنظرداشت دست آوردهای علوم و تکنالوژی معاصر و جو سیاسی کنونی جهان سنگپایه سیاست مصالحه ملی را بنا نهاده ام. این سیاست حکم مینماید تا در قدم اول عوامل جنگ و دوام آن بصورت علمی جستجو شود... از نظر من یکی از علل عمده دوام جنگ عامل خارجی است... رفقا! بیائید تا دست با دست هم داده در تدوین و غنای اندیشه سیاسی مصالحه ملی سعی و تلاش نموده، نظریات علماء، مو سفیدان، علمای دین و رفقای ما را جمع آوری نمائیم تا بتوان اندیشه مصالحه ملی را بصورت اکادمیک تدوین و غنا بخشید....

ما بحیث پیروان راه و اندیشه آن مرد گرانمایه، سیاست مصالحه ملی را تا کنون و بعد از این سیاست استراتیژیک حزب وطن دانسته و جهت حل معضله افعانستان آنرا بمثابه یگانه سیاست بدون الترناتیف میدانیم.

اعضای تشکیلات موقت حزب وطن در بلژیک مراتب تسلیت خویشرا بمناسیت سیزدهمین سالروز شهاادت دوکتور نجیب الله سابق رئیس جمهور افغانستان و رئیس حزب وطن به محترمه داکتر فتانه نجیب، فرزندان وی، روشان احمدزی، تمامی خانواده آن شهید بزرگوار، اعضای تشکییلات موقت حزب وطن، تمامی پیروان اندیشه سیاسی مصالحه ملی، شخصیت های ترقی خواه و صلحدوست و کافه ملت شهید پرور افغانستان تقدیم داشته و از بارگاه ایزد متعال برای شهید دوکتور نجیب الله و تمامی شهدای راه آزادی و ترقی افغانستان جنت برین استدعا مینمایند.

جاودان باد خاطره تابناک شهادت دکتور نجیب الله

 

ش. ت. م ا اعضای حزب وطن در بلژیک.
انتورپن- بلژیک

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525