نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

پـــیـــــــــام تســــــــلیت

کمیتهٔ تشــــــــکیــلات مؤقت انسجـــــام اعضـــای حـــزب وطــــن در اســــترالیا

به مـــــناســـبت بزرگداشــــت از سیزدهمین ســــــالگرد شــــهادت داکتـــر نجیب الله
رئیس جمهورسابق افغـــــــانســـــــتان و رئیس هـیئت اجرائیهٔ شورای مرکزی حـــــزب وطــــــن

رفقـا و دوســـــــتان!

ما همه در غم و اندوه بی پایان سوگواریم. ۲۷ ســـــــپتامبر خاطرهٔ تلخ را در ذهـن هرعضوحـزب وطن و هرانســــان آگاه جامعهٔ افغانی زنده می ســـــازد. سیزده سال قبل درهمین روز فرزند اصیـــل و نجیب وطن، طــــراح ســـــیاست مصالحهٔ ملی داکتــــــرنجیب الله رئیس جمهور ســـابق افغانســتان و رئیس هیئت اجرائیهٔ شورای مرکزی حزب وطن دراثرتوطئه ‍‍ٔ دشمنان ترقی و سعادت مردم افغانستان خلاف تمام نورم ها وموازین بشری و بین المللی، حقوق بشر، وخلاف رسوم و عنعنات اسلامی و افغانی با دســـتان کـــثیف نوکران و وابســـتگان بیگانه به شهادت می رسند. ما بدین وسیله برای فامیل داکــــتر صاحب نجیب الله، رهروان ســـعادت و هوادران صلح وترقی، اعضای حزب وطن و کافهٔ ملت مسلمان افغان که دراین روز سوگوارند تســــلیت عرض نموده ازبارگاه ایزد متعال برای همه صبرجمیــل استدعا می نمایم. خداونـــــــــد (ج) داکترصاحب نجیب الله را بیامورزد و بهشـــت فردوس نصیبش ســــــازد.

رفقا ٔ !

در زبان پشــــــتو ضرب المثــلی است که می گوید: (ســـل دی ومـــــره یـــو دی مـــــه مـــــــره).

شــــهادت داکـــــــــترصـــــاحـــــب نجیب الله این رادمـــــــرد بزرگ تاریخ معـــــاصـــر کشور خیــــــانت بزرگ و ضایعه ٔ جبـــــــران ناپذیر و فراموش ناشـــــدنی اســـــت. اوبا شـــــــهادت خویش صفحه ٔ جـــــدیــــدی درتاریخ مــــبارزان و آزادی‍‍‍ خواهان کشــود و قربانی او در راه آرمــــــانش درس از صــــداقت، وطـــن دوســـــتی و ازخودگـــــذری اســــــت.

شخصی که آرمانش فقط و فقط ختم جنگ، تأمین صلح سراسری، ترقی و تعـــــــالی کشور، و رفاهٔ همگانی بود، مردم افغانستان به صداقت، ایمان داری، درایت و کارائی آن باورداشتند. دفــــــاع مســتقلانه از اســــتقلال، تمامیت ارضی و نوامیس ملی وپیـــگیری ان بخـاطر تحقق ســیاســت مصـالحهٔ مـــلی، ختم جنگ و برادرکشی، و ازخودگذری درین راه بخاطر تحقق اهداف مطروحه، او را محبوب القلوب همـــگان نموده بود. 

با وجودیکه  سیزده ســـــال ازین فاجعه ٔ غمـــناک میگذرد با آن هم اکنون عدم موجودیت این شخصیت والامقام وارجمند در حیات ســـــیاسی اجتماعی جامعه افغانی احســـاس می شود. ما به این باور هســتیم که داکـــــتر صـــاحب با شــــهادت خویش در راه که برگزیده بود چــــنان حماسه آفرید که برای همیشه مانده گار است. اوبرای همیشه زنده است و زنده خواهد بود. مردم وطــــن به شخصیت، سیــــاســـت و مـــــــبارزات داکـــــترصــاحب نجیب الله حــــــرمت بی پایان قایل اند و به آن ارج می گذارند.

امـــــروزاعضـــای حـــــزب وطـــن در هــــر گوشه وکنــــار جهــــــان از ۲۷ ســـــپتامبر روز شهـــــادت داکــــترصــــاحب تجلیل به عمـــــل آورده، افتخــــــارمی نمـــــایند و می بالنــــــد. بگــــذارید نـــام داکــــــترصـــاحب نجیب الله و حـــــــزب وطـــــن بـــــرای همیشــــه زنـــده باشـــد.

 یکبـــــــاردیـــگر تجـــــدیـــد پیمــــــان مینـــــمایم که راه داکـــــترنجیب الله راه مــــــاســــت و مـــــــا فقط به همـــــین راه میــــرویـــم.

یـــــــاد داکـــــترصـــــاحب نجیب الله بــــرای همیشـــــه زنــــــــــده بـــــــــاد.

دیپـــــــــــــــــــلوم انجیــــــنر حبیب گل پکــــــتیاوال

 

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525