نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

  ایمل  پیروز

به فرزند راستین و دلاور سرزمین من -  دکتور نجیب الله

غروبِ خورشید

در لحظه های امتحان سرنوشت
از خون قلب گرم
بر چوبه های دار
منصور وار نوشت
پیغامِ ماندگار
شعرِ بزرگ و رمز رهایی جاودان:
هرکس در تنش
دارد سری ز حق
تمکین نشایدش، با جبر و با فشار

...

در ظلمت سیاهِ شبانگاهی تار و زار
تاریک محوران
او را به جرم عشق

بردند پای دار
اما چه نا بجا
پنداشته اند دون صفتان در خیال خویش
کورا ربوده اند
از لوح روزگار
زیرا که او همیش
در قلب مردمان
آباد کرده است
از سالیان پیش
قصری برای خویش

.....

سالار این وطن
تنها و بی ایمن
در جنگ تن به تن
با دیو شب پرست
با خفاشِ اهریمن
بنیاد کرد مثالِ نوینی ز رزم و عزم
و با این صلابتش
و طرزِ شجاعتش
و اوج نجابتش
ثبت کرد در جریدۀ عالم دوام خویش
و بنوشت در قلوب زمان های دور - دور
یادداشت تُربتش
و به پیروان خویش
و راهیان راهی باقی،
آموختاند
اندرز تحمل و قدرت را
در شکنجه ها
و تعب ها

....

و به سوی مرگ حماسه آفرین
با افتخار
که رسم دیرین دلاوران سرزمین اوست
رفت تا نهایتِ چوبۀ دار
و پیکر سرد مرگ را
به رسم وفاداری به عهد خویش
به آغوش کشید

.....

گرچه فرو رفت در آنسوی فراز کوهساران مغرب زندگی
ولی رمق بجا گذاشت
همچو خورشیدی کهکشان نیلگون
آیامِ غروب
غرق در خون
شفق بجا گذاشت

...

و با زبان بی زبانی
در لحظه های واپسین،
و پر افتخار زندگانی
در چهار راهی آریانا
که با خلق خویش
عهد وطن یا کفن بسته بود
و برای دفاع از نوامیس سرزمینش
کمرِ همت بسته بود،
و بر سر، پارۀ کفن بسته بود.
با خون ارغوانش
به خلق قهرمانش
بارِ دیگر
تصدیق کرد که:
اینجا دلاوران گذرگاهِ امتحان
یا سر نثار کنند
یا کامران شوند
(۱)

 

 

 

 


 


 

۱ - ترجمه بیت از شعری خوشحال خان خټک است که به تصدیق دوستان و نزدیکان همواره ورد زبان دوکتور نجیب الله بوده است. متن پشتو قرار ذیل است:
په دنیا د میړنو دي دا دوه کاره
یابه وخوري ککرۍ، یابه کامران شي.

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525