نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

 

پیام

شورای ولسوالی آقچه

تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن

تاریخ 5 میزان مصادف است با سالروز شهادت دکتور نجیب الله مبارز نستوه، طراح و مبتکرسیاست مصالحه ملی کشور.

سیاست مصالحه ملی که بخاطر قطع خونریزی و بردار کشی طرح گردیداز همان ابتدا دوستان و دشمنان خود را داشت زمانیکه این کشتی در طوفانها و تلاطم امواج طوفانی به ساحل مقصود میرسید و لنگر می انداخت توسط دشمنان ازداخل منفجر گردید و یک باردیگر آرزوی های دیرینه مردم افغانستان را در راه تامین صلح و بیرون رفت از بحران به نا امیدی ویاس مبدل و کشور را دستخوش جنگ های داخلی و بحران ساخت.

دشمنان سیاست مصالحه ملی که بعداز ناکام ساختن پلان پنج فقره ملل متحد، سرود پیروزی را سردادند، اما بعد ها متوجه شدند که قبر خویش را بدست خود حفر نموده اند، انها حتمآ روزی در برابر داد گاه تاریخ از اعمال عاقبت نه اندیشانه شان جواب خواهند گفت. تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در ولسوالی آقچه ضمن بزرگداشت از این روز تاریخی مصمم است که در راه انسجام اعضای حزب وطن و تدویر موفقانه مجمع عالی حزب وطن از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نورزند.                      

حاجت میر سخنگوی شورای ولسوالی آقچه تشکیلات موقت

تاریخ 4 میزان 1388

 

صفحه نخست نشرات ویژه به مناسبت سیزدهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

>>  صفحه اصلی پیام وطن  <<

 

E-mail:
payamewatan
@yahoo.com

phone:  +46-737608525